Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK DE VRIJE MENS
INLEIDING
Praktijk De Vrije Mens verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, cliënten, prospects, opdrachtgevers en andere contactpersonen. Om de klanten zo goed mogelijk te helpen en doelstellingen te bereiken. Praktijk De Vrije Mens neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt toegelicht op welke manier jouw persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, jij wordt geholpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met contact op te nemen via [email protected]
WIE ZIJN WIJ?
Praktijk De Vrije Mens bestaat uit: Djuwi Franzen zij houdt zich bezig met het coachen en begeleiden van mensen en interimwerkzaamheden. Praktijk De Vrije Mens is gevestigd aan de Nieuwe Parklaan 17, 2597 LA  Den Haag en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk De Vrije Mens staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82368147.
Praktijk De Vrije Mens is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT PRAKTIJK DE VRIJE MENS?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van (gratis) diensten (webinars, telefonische consult) en producten (trainingen, coaching, begeleiding) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het aankopen van een programmamodule van Praktijk De Vrije Mens.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Woonplaats
• Geboortedatum
• BSN
• Gegevens huisarts of behandelaar
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Bedrijfsadresgegevens
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Browser-fingerprint
• KvK nummer (opdrachtgevers)
• Foto’s
• Contactgeschiedenis
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE PRAKTIJK DE VRIJE MENS VERWERKT
Praktijk De Vrije Mens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• godsdienst of levensovertuiging
• gezondheid
De website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze groep toestemming hebben van ouders of voogd. Echter is het niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Het advies is aan ouders/verzorgers betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected]. In deze gevallen zal de informatie verwijderd worden.
Daarnaast kunnen foto’s worden verwerkt. Dit zijn foto’s die gemaakt kunnen worden voor, tijdens of na een training van cursisten die een cursus hebben gevolgd. Of deelnemers die een workshop(s) hebben gevolgd tijdens retraites. Foto’s kunnen worden gebruikt om de content meer sfeer te geven. Daarnaast kunnen foto’s gebruikt worden als advertentie materiaal, uiteraard met jouw toestemming.
Met welk doel verwerkt Praktijk De Vrije Mens persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van de verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan de belastingplicht te voldoen.
Klant/cliëntadministratie en dienstverlening
In de ledenadministratie worden alle prospects, cliënten en klanten van Praktijk De Vrije Mens bijgehouden, met daarbij de relevante contactpersonen indien van toepassing. Van contactpersonen kunnen verschillende persoonsgegevens bijgehouden worden om (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zoals contactdetails om:
• (gratis) diensten (online trainingen) en producten (live trainingen) te leveren die je hebt afgenomen.
• Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
• Om je te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten die je eerder hebt afgenomen.
• Indien van toepassing: het bijhouden en aanvullen van jouw cliëntdossier.
Wil je contact met opnemen? Via verschillende kanalen is Praktijk De Vrije Mens bereikbaar, zoals: telefoon, post, e-mail, social media. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
Nieuwsbrieven en mailings
Je kunt je aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over onze producten en (gratis) diensten of aan e-mails ter herinnering van een webinar of een e-mail met de herhaling van het webinar.
Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je de praktijk een e-mail sturen met jouw voorkeur.
Privacy waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.
Werving (marketing)
Om met iedereen contact te onderhouden worden ook van hen contactdetails en interessegebieden over producten, zoals live trainingen op locatie, en (gratis) diensten, zoals een webinar verwerkt.
Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van Praktijk De Vrije Mens (en Praktijk De Vrije Mens gerelateerde campagnes zoals evenementen) worden ook persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit is om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
Daarnaast maakt Praktijk De Vrije Mens (en Praktijk De Vrije Mens gerelateerde campagnes, zoals evenementen) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op de websites of op basis van een e-mailadres.
Hierover worden vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens verwerkt. Op platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Als je niet wil dat via platforms advertenties worden getoond dan kun je dat aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun jij je hiervoor bij platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina:
Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van Praktijk De Vrije Mens te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.
Verbetering dienstverlening Praktijk De Vrije Mens
Voor de verbetering van onze dienstverlening worden ook persoonsgegevens bijgehouden. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant e-mails (nieuwsbrieven, herinneringen van webinars en herhalingen van webinars) of Messenger Bots zijn.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Praktijk De Vrije Mens neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.
RECHTEN VAN BETROKKENEN
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het dan weten. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact opnemen via [email protected]
• Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt.
• Rectificatie: heb je het idee dat verkeerde gegevens van jou worden verwerkt? Laat het dan weten, dan wordt het aangepast.
• Vergetelheid: je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
• Beperking: heb je het idee dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
• Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zal die verwerking zo snel mogelijk worden beëindigd.
• Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact op.
Daarnaast kun je ook:
• Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact opnemen. Dit kan via [email protected]
• Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat er niet wordt gehandeld in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we het natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.
HOE LANG BEWAART PRAKTIJK DE VRIJE  MENS JE PERSOONSGEGEVENS
Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De bewaartermijn is deels afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens gekregen of verzameld worden en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hierover vragen, dan kun je contact opnemen via [email protected]
GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN
Zoals hierboven toegelicht worden sommige gegevens verwerkt voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (training, modules Praktijk De Vrije Mens, aanmelden webinar, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Praktijk De Vrije Mens: het uitvoeren van de doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die er bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je de praktijk te vinden.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR PRAKTIJK DE VRIJE MENS MET DERDEN
Jouw persoonsgegevens worden met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
LEVERANCIERS
Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht, sluit Praktijk De Vrije Mens een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Praktijk De Vrije Mens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Praktijk De Vrije Mens: Snelstart, Facebook, Google, Webinargeek, ActiveCampaign, Websites voor Therapeuten.
GOOGLE ANALYTICS
De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruikt Praktijk De Vrije Mens de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.
HOE PRAKTIJK DE VRIJE MENS PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

Praktijk De Vrije Mens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]
De volgende maatregelen worden genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• Jouw gegevens worden alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
Alle medewerkers van Praktijk De Vrije Mens die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
COOKIE VERKLARING
De website van Praktijk De Vrije Mens maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Ook wordt informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

Important Note regarding data processing in connection with Google Analytics™

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Ireland Limited. If the responsible body for the data processing that occurs via this website has their basis outside of the European Economic area and Switzerland, then the associated Google Analytics data processing is carried out by Google LLC. Google Ireland Limited and Google LLC. will hereinafter be referred to as “Google”. As concerns the use of Google Analytics, the data processing in this respect is technically provided by Jimdo. In that regard, reference is hereby made to the Jimdo Privacy Policy. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, [email protected]) and the operator of this website share a joint responsibility for the data processing in connection with Google Analytics on this website.


Google Analytics uses “cookies”, which are text files saved on the site visitor’s computer, to help the website analyze their use of the site. The information generated by the cookie (including the truncated ip address) about the use of the website will normally be transmitted to and stored by Google. 


Google Analytics is used exclusively with the extension "_anonymizeIp ()" on this website. This extension ensures an anonymization of the IP address by truncation and excludes a direct personal reference. Via this extension Google truncates the site visitor’s IP address within member states of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. The IP address, that is provided by the site visitor’s browser in using Google Analytics will not be merged by Google with other data from Google. 


On behalf of Jimdo and the site operator, Google will use the information collected to evaluate the use of the website, to compile reports on website activity and to provide other website and internet related services to Jimdo and the site operator (Art. 6 (1)( f) GDPR). The legitimate interest in data processing lies in the optimization of this website, the analysis of the use of the website and the adaptation of the content, which is made possible by the provision of the Jimdo statistics function. The interests of the users are adequately protected by the pseudonymization of their data.


Google LLC has certified their compliance with the EU-U.S. Privacy Shield Framework and thereby provides a guarantee to comply with European data protection law. The data sent and linked to the Google Analytics cookies, e.g. user IDs or advertising IDs will be automatically deleted after 50 months. The deletion of data whose retention period has been reached is carried out automatically, once a month.


The website visitor may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings in their browser. They can also object to the future collection and storage of their ip address and the data generated by cookies, at any time via downloading this browser plugin and installing it: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


The website visitor can prevent data collection via Google Analytics on this website by clicking here. An "Opt-out Cookie" shall then be applied which shall prevent any future collection of the site visitors data when visiting this website.


Further information on the Google Terms of Use and Privacy Policy can be found under the Google Analytics Terms and Conditions or under the Google Analytics Overview.


According to the relevant legislation and the GDPR, site visitors have certain rights in relation to their personal data processed via this Google Analytics data processing system. In particular, they have a right to access, rectification, data portability and/ or deletion of their data The site visitor also has the right to object to certain processing of their data. In order to exercise these rights in relation to the data processing via Google Analytics on this website, a data subject(site visitor) can contact Jimdo(Jimdo GmbH [email protected] or the owner of this website at any time.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Praktijk De Vrije Mens, praktijk voor therapie en coaching, counseling en training
Nieuwe Parklaan 17
2597 LA Den Haag 
www.praktijkdevrijemens.nl  
KvK Den Haag: 82368147
BTW nummer: NL003679375B43
Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Praktijk De Vrije Mens, praktijk voor therapie en coaching, counseling en training, hierna te noemen Praktijk De Vrije Mens. Opgemaakt 01 april 2021.
Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
Praktijk De Vrije Mens ingeschreven in de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 82368147 en levert diensten op het gebied van trainingen, therapie, coaching en workshops. 
Praktijk De Vrije Mens verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Praktijk De Vrije Mens kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Praktijk De Vrije Mens heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).
De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Praktijk De Vrije Mens zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Praktijk De Vrije Mens. De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie Praktijk De Vrije Mens haar diensten verleent.
De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde te zijn.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Praktijk De Vrije Mens.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. Praktijk De Vrije Mens behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.  
Artikel 3. Opdrachtverlening
Offertes of prijsopgaven van Praktijk De Vrije Mens zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en/of voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Praktijk De Vrije Mens is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Praktijk De Vrije Mens zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Praktijk De Vrije Mens te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
De prijzen in de genoemde offertes/prijsopgaven zijn voor bedrijven exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven. Voor particuliere opdrachtgevers zijn alle opgegeven prijzen inclusief.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktijk De Vrije Mens niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend (digitaal) retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Praktijk De Vrije Mens dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte, dan wel door het ondertekenen van de coach- of behandelovereenkomst. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.
Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Praktijk De Vrije Mens uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Praktijk De Vrije Mens en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Praktijk De Vrije Mens een aanvang is gemaakt.
Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht
Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Praktijk De Vrije Mens de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
Artikel 5. Inspanningsverplichting Praktijk De Vrije Mens zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Praktijk De Vrije Mens niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.
Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
Alle door het Praktijk De Vrije Mens gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Praktijk De Vrije Mens uitdrukkelijk  schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Praktijk De Vrije Mens. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Praktijk De Vrije Mens verschuldigd.
Indien een deelnemer/cliënt/coache door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Praktijk De Vrije Mens deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Praktijk De Vrije Mens nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Praktijk De Vrije Mens daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Praktijk De Vrije Mens op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, internetaansluiting.
Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk De Vrije Mens.
Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen
In de (digitale) offerte van Praktijk De Vrije Mens staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Praktijk De Vrije Mens voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.
De door Praktijk De Vrije Mens opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Praktijk De Vrije Mens te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.
Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden
Het honorarium van Praktijk De Vrije Mens en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Praktijk De Vrije Mens steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Praktijk De Vrije Mens kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. Overheden mogen een 30 dagen betaaltermijn aanhouden. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Praktijk De Vrije Mens over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Praktijk De Vrije Mens worden opgeschort, dit zonder dat Praktijk De Vrije Mens dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Praktijk De Vrije Mens in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Praktijk De Vrije Mens of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Praktijk De Vrije Mens te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan Praktijk De Vrije Mens, dan is Praktijk De Vrije Mens gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.
Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Praktijk De Vrije Mens. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Praktijk De Vrije Mens gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.
Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden
Indien de opdracht buiten de beïnvloeding sfeer van Praktijk De Vrije Mens niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Deelname aan training: bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.
Incompany workshops, presentaties of trainingen: annuleren zonder bericht: 100% van de kosten van de geannuleerde workshop/ presentatie/ training. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden. Annuleren binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/ presentatie/ training. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk.
Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.
Presentatie, workshop of training in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten van de geannuleerde workshop/ presentatie/ training. Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop/ presentatie/ training vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Annuleren van de workshop/ presentatie/ training binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/ presentatie/ training.
Deelname aan workshops: annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100% van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 50% van de kosten van de deelname aan de workshop.
Deelname aan events: annuleren van deelname aan het event zonder bericht: 100% van de kosten van deelname aan het event. Annuleren van deelname aan het event binnen 3 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het event. Annuleren van deelname aan het event binnen 7 werkdagen voor aanvang: 50% van de kosten van de deelname aan het event.
Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van het event vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).
Coachtrajecten/deelname groepstrajecten; annuleren van deelname aan het traject zonder bericht: 100% van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan het traject binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan het traject.
Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Praktijk De Vrije Mens desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats. Praktijk De Vrije Mens mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Praktijk De Vrije Mens houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
Djuwi Franzen en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Praktijk De Vrije Mens geleverde zaken en/of diensten.
Daarnaast is Praktijk De Vrije Mens nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Praktijk De Vrije Mens rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)
Artikel 14. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Praktijk De Vrije Mens voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Praktijk De Vrije Mens. Datzelfde geldt ook voor de door Praktijk De Vrije Mens uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Praktijk De Vrije Mens, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 15. Geheimhouding
Djuwi Franzen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Praktijk De Vrije Mens houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.
Artikel 16. Bijzondere Bepalingen
Praktijk De Vrije Mens behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Praktijk De Vrije Mens.
Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.


Klachtenregeling SCAG

Voor klachten met betrekking tot psychodynamische therapie valt de praktijk van Djuwi Franzen onder de klachtenprocedure van het SCAG. Inschrijfnummer 
Met betrekking tot haar overige dienstverlening verklaart Praktijk De Vrije Mens, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.J. Franzen, dat de volgende klachtenprocedure van toepassing is:
1. De klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Praktijk De Vrije Mens worden ingediend. De klacht kan zowel betrekking hebben op het eigen personeel van Praktijk De Vrije Mens als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Praktijk De Vrije Mens werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Praktijk De Vrije Mens hebben verricht.
2. De indiener van de klacht ontvangt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
3. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener van de klacht binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
5. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.
6. Zowel de indiener van de klacht als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de indiener van de klacht als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
7. De klacht dient binnen een periode van zes weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.
8. De indiener van de klacht wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
9. Praktijk De Vrije Mens draagt zorg voor een klachtenregistratie waarin zichtbaar wordt gemaakt: het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Een uitdraai van de registratie van betreffende klacht wordt aan de opdrachtgever gezonden.
10. Praktijk De Vrije Mens rapporteert eens per kwartaal aan opdrachtgevers over:
– Het totaal aantal ingediende klachten.
– Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen.
– Het aantal ingediende klachten, dat niet in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.
– Het aantal ingediende klachten, dat in behandeling is genomen.
– Het aantal ingediende klachten, dat in behandeling is genomen en binnen de termijn is afgehandeld.
Opgemaakt te Den Haag april 2021

A.J. Franzen